East Coast Railway - Andhra Pradesh

39001543 supply of 1.tab. norethisterone acetate 5 mg / tab. 2.tab. trihexyphenidyl hcl 2 mg. 3.tab. rosuvastatin 5mg 4.tab. metoprolol xl / xr 12.5 mg, tab. norethisterone acetate 5 mg / tab. , tab. trihexyphenidyl hcl 2 mg , tab. rosuvastatin 5mg => limited...